Regulamin Adventure Horror Night

REGULAMIN OGÓLNY WYDARZENIA ADVENTURE HORROR NIGHT

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze rekreacyjnym organizowanych przez Fundację KOLIBOWIE z siedzibą w Gdyni.

2. Wydarzenie promuje się pod nazwą własną „Adventure Horror Night”

3. Stroną promującą wydarzenia sportowe jest www.adventurepark.pl oraz profile na portalach społecznościowych.

4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

5. Aktywny udział w każdym wydarzeniu z cyklu „Adventure Horror Night” jest możliwy – WYŁĄCZNIE – po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, zarejestrowaniu się na platformie zapisów online oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.

6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

II. CEL IMPREZY

1. Popieranie i propagowanie aktywności ruchowej.

2. Popularyzacja wydarzeń kulturowych oraz rekreacyjnych odbywających się na świeżym powietrzu.

III. ORGANIZATOR

Organizatorami wszystkich wydarzeń rekreacyjnych z cyklu „Adventure Horror Night jest:

• Fundacja KOLIBOWIE

Ul. Bernadowska 1

81-553 Gdynia

NIP: 586 235 48 79 zwany dalej „Organizatorem”.

IV. CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA REKREACYJNEGO AEDVENTURE HORROR NIGHT

1. „Adventure Horror Night” to wydarzenie rekreacyjne nastawione na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie rodziny i przyjaciół, a także dobrą zabawę. Na trasie znajdują się punkty kontrolne, na których znajdować się mogą elementy konstrukcyjne, dekoracyjne oraz aktorzy.

2. Udział w wydarzeniu „Adventure Horror Night” niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności.

3. Udział w wydarzeniu „Adventure Horror Night” jest całkowicie dobrowolny i wynikający z własnej i nieprzymuszonej wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.

4. Uczestnicy powinni charakteryzować się dużą odpornością psychiczną. Osoby posiadające lęk do przestrzeni, ciemności, ognia czy zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w wydarzeniu.

5. Niektóre z przygotowanych scenek będą oświetlane ostrym światłem stroboskopowym mogącym spowodować uczucie niepokoju. Osoby, które w przeszłości doświadczyły napadów padaczkowych lub u których podejrzewa się padaczkę powinny rozważyć ryzyko związane z udziałem w wydarzeniu przed dokonaniem zakupu biletu.

6. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnej z odgrywanych scenek oraz nie musi stawiać się w każdym z punktów kontrolnych, może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.

V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

1. Wydarzenie odbywa się w Gdyni, na terenach przynależących do Adventure Park oraz OCR Park.

2. Daty i godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.adventurepark.pl [dalej jako „Strona internetowa”].

3. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego.

VI. UCZESTNICTWO

1. W imprezie mogą brać udział osoby, które najpóźniej na dzień przed datą rozpoczęcia wydarzenia ukończą 18 rok życia, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.

2. Prawo do udziału w wydarzeniu na poszczególnych trasach mają:

a) Trasa Familijna – małoletni, którzy w 2023 roku ukończą 10 lat, będący pod stałą opieką i nadzorem pełnoletniego opiekuna (przynajmniej jeden opiekun dorosły na dwójkę niepełnoletnich podopiecznych). NIE MA MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA MAŁOLETNICH W WIEKU 10 – 15 LAT BEZ STAŁEGO NADZORU PEŁNOLETNIEGO OPIEKUNA! W przypadku pojawienia się w dniu wydarzenia w biurze organizacyjnym małoletnich bez opiekuna, nie zostaną oni wpuszczeni na trasę wydarzenia, a wpłacona kwota nie zostanie zwrócona. Zapisu na trasę familijną dokonać może jedynie pełnoletni, który w dniu wydarzenia sprawował będzie opiekę nad małoletnimi uczestnikami.

b) Trasa HARD - prawo udziału w wydarzeniu mają osoby, które w roku 2023 ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia w biurze organizacyjnym zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia).

3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest każdorazowo:

a. założenie konta w serwisie zapisów online i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

b. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;

c. akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko wynikające z charakteru wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku pogorszenia stanu zdrowia lub doznania kontuzji;

d. weryfikacja Uczestnika przeprowadzona w biurze organizacyjnym, w dniu wydarzenia;

e. w przypadku małoletnich uczestników – złożenie w dniu rozpoczęcia wydarzenia w biurze organizacyjnym zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna posiadającego upoważnienie od opiekuna prawnego i podpisaną przez niego zgodę na uczestnictwo dziecka. Oświadczenie należy podpisać w dniu wydarzenia, podczas weryfikacji w biurze organizacyjnym.

f. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;

g. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wydarzenia sportowego. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.

h. przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

VIII. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;

b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie;

c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;

e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;

g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;

h. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w wydarzeniu w postaci zdjęć z trasy.

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w punkcie VII, podpunkt 4. paragraf e). Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:

a. podczas zapisu online na konkretne wydarzenie z cyklu „Adventure Horror Night” na stronie internetowej sklepAP

b. podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej sklepAP

c. podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed wyruszeniem na trasę. Zezwolenie może zostać wycofane w formie pisemnej.

IX. ZASADY ZAPISÓW

1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdego wydarzenia oraz serii startowych. W jednym czasie na trasę wypuszczane będą grupy maksymalnie ośmioosobowe.

2. Warunkiem zapisania się na wydarzenie jest założenie konta w sklepAP, wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie opłaty startowej zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym w niniejszym regulaminie.

3. Dokonując zapisu na wydarzenie z serii „Adventure Horror Night” Uczestnik wskazuje datę startu, kategorię w jakiej będzie uczestniczył (Family lub Hard oraz preferowany przez niego przedział czasowy startu (falę startową). W wyjątkowych przypadkach decyzję o godzinie startu danego Uczestnika podejmuje Organizator, w miarę możliwości uwzględniając preferowaną godzinę wskazaną przez Uczestnika przy zapisie. O godzinie startu Organizator poinformuje Uczestnika najpóźniej na 24 godziny przed startem, poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie www.adventurepark.pl na fanpage lub drogą mailową.

4. Zapisy na wydarzenie przyjmowane są elektronicznie do 25.10.2023 roku.

5. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc.

6. Zapisy online zamykane są najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia lub w innym terminie określonym w elektronicznym formularzu zapisów. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze organizacyjnym danego wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania w takim przypadku dodatkowej opłaty administracyjnej.

7. Uczestnik posiadający voucher lub kod zniżkowy może dokonać zapisu na wydarzenie przy użyciu tego vouchera lub kodu zniżkowego wyłącznie poprzez rejestrację online.

X. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na wydarzenie oraz wybranej kategorii startowej, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

2. Wysokość opłaty startowej do 15.10.2023 wynosi 89 zł/ os., w późniejszym terminie wzrasta do 99 zł/ os. Opłatę należy uiścić najpóźniej dwa dni od momentu dokonania zapisu. W przypadku braku odnotowania płatności, zapis zostanie usunięty.

3. Możliwe jest zapisanie się na wydarzenie i uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów gotówką lub kartą, w przypadku dostępności miejsc na wybrane wydarzenie. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną.

XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W WYDARZENIU

1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 5 dni przed datą wydarzenia, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Fundację KOLIBOWIE z siedzibą w Gdyni, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: gosia@adventurepark.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, z której został dokonany zakup.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

4. W przypadku gdy rezygnacja z wydarzenia sportowego, o którym mowa w powyższym punkcie, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności.

5. Przepisanie opłaty startowej na voucher/ kolejną edycję wydarzenia równoznaczne jest z odstąpieniem od zawarcia umowy co oznacza, że w.w. obowiązują identyczne zasady (podpunkt 1-4).

XII. ŚWIADCZENIA

1. Kwota wpisowego pokrywa koszty:

a. Możliwości udziału w wydarzeniu „Adventure Horror Night;

b. Ubezpieczenia NNW;

c. Opieki medycznej na trasie;

e. Fotorelacji z wydarzenia (nie gwarantujemy, że każdy uczestnik znajdzie się na zdjęciach)

f. Możliwość skorzystania z palenisk ogniskowych po zakończeniu przejścia trasy;

Wyżej wymienione świadczenia mogą ulec zmianie.

XVI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizatorzy wydarzenia „Adventure Horror Night” dokładają wszelkich starań aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo podczas startów.

2. Ze względu na charakter wydarzenia, Uczestnik powinien rozważyć zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w „Adventure Horror Night”, szczególnie wynikającym ze stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w „Adventure Horror Night”, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia urazów fizycznych i psychicznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

4. Na trasie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz naruszania nietykalności cielesnej aktorów i obsługi wydarzenia!

5. Na trasie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających!

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu osobom, które wykazują zachowania świadczące o wcześniejszym spożyciu alkoholu i/ lub innych środków odurzających.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu osobom, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla innych Uczestników i przedstawicieli organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty wpisowego.

8. Organizatorzy wydarzenia dopuszczają możliwość zarządzenia przerwy technicznej w celu sprawdzenia poprawności działania poszczególnych elementów scenerii.

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja KOLIBOWIE.

2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia „Advrenture Horror Night” będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, weryfikacji i ubezpieczenia.

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w imprezie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie współorganizowania imprezy oraz ubezpieczenia uczestników na czas imprezy.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

2. Rejestracja w systemie zapisów oraz zakup biletu na wydarzenie Adventure Horror Night oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia „Adventure Horror Night” bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu wydarzenia.

Produkt dnia
WPP2024 - PŁACĘ ZADATEK
WPP2024 - PŁACĘ ZADATEK

500,00 zł

WPP2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY
WPP2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY

850,00 zł

WZK2024 - PŁACĘ ZADATEK
WZK2024 - PŁACĘ ZADATEK

550,00 zł

WZK2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY
WZK2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY

900,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl