Regulamin Wakacji i Ferii

REGULAMIN WAKACJI I FERII
W ADVENTURE PARKU

Instruktorzy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Kolibki Adventure Park Gdynia (zwany dalej również obiektem) jest obiektem rekreacyjno-sportowym, administrowanym przez Fundację „KOLIBOWIE” z siedzibą w Gdyni (zwane dalej Organizatorem) prowadzącym Wakacje Pełne Przygód, Wakacje Konno-Sportowe, Ferie Konno-Sportowe, Ferie Bardzo Terenowe, Wakacje Gorillas OCR (zwane dalej kursem).
 2. Na terenie obiektu organizowane są kursy zwane Wakacjami (w okresie letnich wakacji) oraz Feriami (w okresie zimowych ferii dla woj. pomorskiego)
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie on-line i uregulowanie opłaty w wyznaczonym terminie.
 4. Rezerwując miejsce na zajęcia w Adventure Park należy dokonać płatności całej kwoty, bądź zadatku w wysokości 450zł, wówczas pozostałą część należy uregulować minimum tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
 5. Przy rezerwacjach on-line płatność musi być dokonana niezwłocznie po rezerwacji (Przelewy24) lub w ciągu 3 dni od zgłoszenia (przelew tradycyjny)
 6. Płatność przelewem musi być dokonana na nasze konto:

Fundacja „KOLIBOWIE”
Ul. Bernadowska 1
81-553 Gdynia
ING Bank Śląski: 02 1050 1764 1000 0090 8086 2502

 1. Po uiszczeniu opłaty rezerwacja jest uznawana za gwarantowaną. Brak płatności w wyżej określonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników (minimalna ilość uczestników: 12).
  Organizator będzie informował o takiej sytuacji osoby bezpośrednio zainteresowane udziałem w wybranych zajęciach i na bieżąco proponował zmianę terminu lub tematu kursu.
  Jeśli klient nie będzie zainteresowany inną opcją, Fundacja „Kolibowie” zwróci wpłaconą kwotę.
  Poza zwrotem wpłaconej kwoty, organizator nie będzie obciążany odsetkami, kosztami manipulacyjnymi i innymi koszami dodatkowymi z tytułu odwołania.
 3. Wpłacony zadatek rezerwujący miejsce jest opłatą bezzwrotną, gdy termin do rozpoczęcia turnusu wynosi mniej niż 7dni.
 4. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną cześć lub cały turnus. Jednak organizator uprawniony jest do potrącenia z wpłaconej kwoty tytułem opłaty za turnus kosztów już przez niego poniesionych.
 5. Jeden turnus trwa 5 dni (od poniedziałku do piątku) + ewentualny nocleg z piątku na sobotę w okresie letnim
 6. Uczestnicy kursów przebywają pod opieką instruktorów od godz. 7.30 do godz. 17.00.
 7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do obiektu i z powrotem.
 8. Dzieci mogą być odbierane z zajęć tylko przez osoby upoważnione w Karcie Zgłoszeniowej.
 9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 10. Uczestnicy kursu mają prawo do:
  -świetnej zabawy
  -uczestniczenia we wszystkich atrakcjach organizowanych podczas turnusu, chyba że jego stan zdrowia lub umiejętności nie są wystarczające (patrz. pkt. 23)
  -korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu kursu
  -przerwy poobiedniej
  -wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
 11. Uczestnicy mają obowiązek:
  -bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów
  -brać udział w realizacji programu kursu
  -szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).
  -kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
 12. uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy, obuwie terenowe oraz zamienne sportowe.
 13. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek:
  -Dokonać opłaty rezerwacyjnej zgodnie z otrzymaną wiadomością.
  -Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku opłata nie zostanie zwrócona.
  -Stawić się osobiście pierwszego dnia turnusu
  -Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć.
 14. Samowolne oddalenie się, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w kursie. W tym przypadku opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona w całości jak i również w żadnej części.
 15. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice.
 16. Odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w pkt.20 regulaminu oraz jej następstwa, ponoszą opiekunowie prawni do pełnej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.
 17. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu, ominięcia atrakcji lub wprowadzenia nowej nie uwzględnionej w programie jeśli pojawiają się warunki nie sprzyjające jej wykonaniu lub zagrażające bezpieczeństwu.
 18. W przypadku atrakcji o podwyższonym stopniu ryzyka instruktorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonywania danej atrakcji przez uczestnika jeśli jego umiejętności są niewystarczające lub fizycznie nie spełnia wymagań atrakcji.
 19. Uczestnik który samodzielnie rezygnuje z wykonywania atrakcji nie ma możliwości zrealizowania jej w innym czasie lub terminie.
 20. Rezygnacja z kursu po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do zwrotu wniesionych opłat.
 21. Organizator oraz Klient nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w planie kursu, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej.
 22. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się takie zdarzenia powstałe z przyczyn niezależnych od stron, które uniemożliwiają realizację kursu, a w szczególności:
  -kataklizmy, bądź inne zjawiska pogodowe
  -klęski żywiołowe
  -decyzje władz administracji państwowej
  -nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe paraliżujące życie kraju lub rejonu
 23. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje dzieci zapisane na cały turnus od poniedziałku do piątku (ewentualnie do soboty rano w przypadku noclegu w okresie letnim)
 24. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas kursu oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy
  do tego, aby nie przynosić na kurs cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, smartwatch’ów itp.\
 25. Rzeczy pozostawione po kursie (w tym certyfikat oraz koszulka lub upominek od organizatora) będą czekały do odbioru przez 3 dni po zakończonym turnusie.
 26. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji kursu, w tym w celach ubezpieczeniowych i weryfikacyjnych.
 27. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie dźwięku uczestników dla celów promocyjnych, umieszczania ich na stronie internetowej organizatora oraz twórcy zdjęć, prowadzonych przez organizatora oraz twórcy zdjęć portalach społecznościowych i na terenie Adventure Park. Zgodę można wycofać w formie pisemnej.
 28. Zgłoszenie dziecka do udziału w kursie  jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Produkt dnia
WPP2024 - PŁACĘ ZADATEK
WPP2024 - PŁACĘ ZADATEK

500,00 zł

WPP2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY
WPP2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY

850,00 zł

WZK2024 - PŁACĘ ZADATEK
WZK2024 - PŁACĘ ZADATEK

550,00 zł

WZK2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY
WZK2024 - WPŁACAM RESZTĘ KWOTY

900,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl